Firma des Conveni amb es Consell Insular de Menorca

Al març del 2019, vam tenir s’honor de rebre a sa Vicepresidenta des Consell de Menorca, sa Hble Maite Salord. Qui a més d’expressar es seu suport personal, ens va transmetre es compromís de col·laboració des Consell Insular de Menorca.

Agraïm sincerament sa seva visita i sa signatura des conveni que sens dubte ens ajudarà a mantenir i desenvolupar ses activitats pròpies de sa nostra associació. Complint així amb s’objectiu de reunir es menorquins residents a Mallorca i a fomentar sa cultura pròpia de nostra “roqueta” en aquesta illa germana que ens ha acollit.

S’acte es va tancar amb un concert des nostres benvolguts socis, Tomeu i Fernanda. Qui com sempre ens van delectar amb ses cançons estimades per tots noltros.